உலக செம்மொழி தமிழ் பல்கலைக்கழகம், லண்டன் | World Classical Tamil University, London

header photo

வ.எண்

பாடங்கள் 

கல்வித்தகுதி  

காலம்

 

SCIENCE PROGRAMMES

 1.  

BSc (General)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Mathematics)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Physics)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Chemistry)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Biology)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Botany)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Zoology)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Bio Chemistry)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Bio Technology)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Computer Science)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Geography)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Geology)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Visual Communication)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Information Technology)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Multimedia & Animation)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Micro Biology)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Informatics)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Bio Informatics)

3 Years

8000

 1.  

BSc (Hotel Management & Catering Technology)

3 Years

8000

 1.  

MSc (General)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Mathematics)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Physics)

2 Years

8500

 1.  

MSc (Chemistry)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Biology)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Botany)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Zoology)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Bio Chemistry)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Bio Technology)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Computer Science)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Geography)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Geology)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Visual Communication)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Information Technology)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Multimedia & Animation)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Micro Biology)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Informatics)

2 Years

9500

 1.  

MSc (Bio Informatics)

2 Years

9500

 1.  

BSc (Hotel Management & Catering Technology)

2 Years

9500

 

ss

ss