உலக செம்மொழி தமிழ் பல்கலைக்கழகம், லண்டன் | World Classical Tamil University, London

header photo
உலக செம்மொழி தமிழ்ப்  பல்கலைக்கழகம் 
யார்க்  தெரு,
லண்டன் -W1U 6PX ,
ஐக்கிய பேரரசு.
தொலைபேசி: +44 20 3287 2333
மின்னஞ்சல்: wctamiluniversity@gmail.com