உலக செம்மொழி தமிழ் பல்கலைக்கழகம், லண்டன் | World Classical Tamil University, London

header photo

வ.எண்

பாடங்கள் 

கல்வித்தகுதி  

காலம்

 

ENGINEERING COURSES

1.

 B.Tech in Mechanical Engineering

 

4/3 Years

2.

 B.Tech in Civil Engineering

 

4/3 Years

3.

 B.Tech in Electrical Engineering

 

4/3 Years

4.

 B.Tech in Electronics & Comunication  Engineering

 

4/3 Years

5.

 B.Tech in Computer Science & Engineering

 

4/3 Years

6.

 B.Tech in Chemical Engineering

 

4/3 Years

7.

 B.Tech in Automobile Engineering

 

4/3 Years

8.

 B.Tech in Marine Engineering

 

4/3 Years

9.

 B.Tech in Aeronautical Engineering

 

4/3 Years

10.

 B.Tech in Fire & Safety Engineering

 

4/3 Years

11.

B.Tech in Biomedical Engineering

 

4/3 Years

12.

 B.Tech in Biochemical Engineering

 

4/3 Years

13.

B.Tech in Bio Technology

 

4/3 Years

14.

 M.Tech in Mechanical Engineering

 

2 Years

15.

 M.Tech in Civil Engineering

 

2 Years

16.

 M.Tech in Electrical Engineering

 

2 Years